Töötamise toetamise teenus

TÖÖTAMISE TOETAMISE TEENUS


Eesmärk:

Inimeste elukvaliteedi parandamine ja iseseisva toimetuleku suurendamine läbi töötamise:

 • avatud tööturul tavapärastes töösuhetes;
 • spetsiaalselt psüühilise erivajadusega tööealisele inimestele kohandatud töötubades või töökohtades, kus eesmärk on kvaliteetne toodang ja/või teenus.

Tegevused:

 • viime läbi esmavestluse (võimalusel/vajadusel kaasame lähedase) kus selgitame ja lepime kokku teenuse sisu, vastastikused ootused, kohustused ja õigused ning sõlmime teenuse osutamise kokkuleppe;
 • koostame kutseprofiili, st. kogume infot ja kaardistame töökogemused, oskused, võimed, ettevalmistuse, vajadused, tööalased eelistused, võtame kontakti võrgustikuga, selgitame välja tervisliku olukorra, rahalise toimetuleku ja tugitegevuste vajaduse;
 • koostame (võimalusel/vajadusel koos seadusliku esindajaga) eri etappidest koosneva töölerakendumise tegevusplaani, lepime kokku ülesanded, teostaja (edaspidi hindame koos püstitatud eesmärkide täitmist, vajadusel seame uued eesmärgid), allkirjastame tegevusplaani;
 • õpetame jälgima ja toime tulema haiguse sümptomitega;
 • nõustame kutsevalikul (karjäärinõustamine);
 • selgitame välja tööks valmisoleku ja soovitud töö sobivuse, selleks hindame ja treenime tegevusvõimet, töövõimet, tööoskusi ja sotsiaalseid oskusi reaalses töökeskkonnas tööpraktikal (õmblustöötuba, kunstitöötuba, puhastusteenistuse töögrupp);
 • nõustame ja juhendame Töötukassas töötuna arvele võtmisel ja teenuste kasutamisel (nt tööharjutus, tööpraktika, proovipäevad, avalik töö, vabatahtlik töö, tööotsingunõustamine, tööturukoolitus jne);
 • nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
 • informeerime täiend- ja ümberõppevõimalustest, nõustame koolituse/kursuse valikul;
 • korraldame igakuist Tööklubi, mille raames:
  • kutsume rääkima tööandjaid, erinevate ametite esindajaid, riigiasutuste esindajaid jne,
  • korraldame õppereise erinevatesse asutustesse,
  • ergutame tööotsijaid ja töölkäijaid vahetama kogemusi ja infot;
 • õpetame ja toetame töökoha otsimist ajalehtedest, telefoni ja interneti kaudu;
 • õpetame kandideerimiseks vajalike dokumentide koostamist ja vormistamist: avaldus, CV, elulookirjeldus, motivatsioonikiri jmt;
 • aitame valmistuda vestluseks tööandjaga; räägime soovitajate leidmisest ja kaaskirja koostamisest;
 • treenime verbaalseid ja mitteverbaalseid suhtemisoskusi;
 • õpetame toime tulema äraütlemiste ning negatiivsete kogemustega;
 • toetame ja nõustame töökoha kaotuse korral;
 • jagame informatsiooni toetuste ja hüvitiste kohta;
 • nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
 • tutvume sobivate tööandjate, töökohtade ja tööülesannetega, analüüsime töökohti ja tööülesandeid, kaardistame tööandja vajadused;
 • nõustame tööhõivealastes küsimustes (lepingud, seadusandlus jmt);
 • toetame pereliikmeid ja teeme koostööd tugivõrgustikuga;
 • nõustame tööandjaga lepingu sõlmimisel;
 • lepime kokku, kuidas informeerida tööandjat erivajadusest nii, et see oleks tööandjale arusaadav, kuid ei kahjustaks teenuse saajat;
 • aitame töökeskkonnas luua sotsiaalseid suhteid ja kontakte ning vajadusel neid arendada, säilitada, parandada;
 • lepime kokku teenuse saaja ja tööandjaga jätkutoetuse vajaduse ja toetuse korraldamise teenuse saaja töökohal töö säilitamisel ning kaasame vajadusel teisi spetsialiste (nt psühholoog, füsioterapeut jne);
 • nõustame teenuse saajat ja tööandjat erivajadusest tulenevate probleemidega toimetulekul töökeskkonnas;
 • valmistame teenuse saajat ette iseseisvalt ilma toetuseta tööle asumiseks;
 • korraldame igakuiseid töötamise toetamise teenuse klientide esindajate koosolekuid;
 • vajadusel toetame asjaajamisel töötamise toetamise teenuse pikendamisel.

Teenus ei sisalda:

 • hooldamist, järelvalvet;
 • toitlustamist;
 • transporditeenust;
 • isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamist.

Teenusele saamine ja teenuse lõppemine (klikates pealkirjal leiate teenusele saamise ja teenuse lõppemise kohta täpsema informatsiooni).

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda järgmiste asutuste poole:

 • kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja;
 • Sotsiaalkindlustusamet (klikates sõnal suuname teid Sotsiaalkindlustusameti kodulehele);
 • MTÜ-sse Iseseisev Elu, kus töötamise toetamise teenuse kohta jagab infot teenuste juht. Palun kokkusaamissoovist ette teatada kas telefonil 5697 1997 või tulla vestlusaja registreerimiseks tööpäevadel vahemikus kell 9:00-16:00 aadressile Peetri 28, Tartu linn.