Põhikiri

MTÜ Iseseisev Elu juhatus:
Kadri Koppel, tel. 5697 1997
Maire Koppel, tel. 5159 123

Mittetulundusühing Iseseisev Elu põhikiri

1.      Üldsätted
1.1. Nimi
Mittetulundusühingu nimi on Iseseisev Elu.

1.2. Asukoht
Mittetulundusühingu Iseseisev Elu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.3. Staatus
Mittetulundusühing Iseseisev Elu on poliitiliselt sõltumatu mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik. Mittetulundusühing Iseseisev Elu juhindub oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingu otsustest ning oma põhikirjast.

1.4. Majandusaasta
Mittetulundusühingu Iseseisev Elu majandusaasta on 1.jaanuarist 31. detsembrini.

2. Mittetulundusühingu Iseseisev Elu eesmärk:

2.1. Mittetulundusühingu Iseseisev Elu eesmärkideks on:

1. Toimetulekuraskusega isikutele võimalikult iseseisvama elu võimaldamine.
2. Toimetulekuraskustega isikute kutsealase täiend- ja ümberõppe korraldamine ning läbiviimine.
3. Toimetulekuraskustega isikutele sobivate töökohtade loomine ja sellele kaasaaitamine.
4. Toimetulekuraskustega inimeste nõustamine, juhendamine ja toetamine.

3. Mittetulundusühingu Iseseisev Elu tegevuse põhimõtted.

3.1. Mittetulundusühingu Iseseisev Elu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse   kaudu tulu saamine, vaid tema tegevuse põhimõteteks on:
· liikmete hääleõiguse võrdsus
· liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus
· liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees
· liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda
· liikmete vahel mittejaotatava vara, tulu ja kapitali olemasolu.

3.2. Mittetulundusühing Iseseisev Elu võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.

3.3. Mittetulundusühing Iseseisev Elu vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab oma ühingu kohustuste täitmise eest varalise osaluse piires.

3.4. Mittetulundusühing Iseseisev Elu on asutatud määramata ajaks.

 

4. Liikmeskond

4.1. Asutajaliige.
Mittetulundusühingu Iseseisev Elu asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

4.2. Mittetulundusühingu Iseseisev Elu liige.
Mittetulundusühingu Iseseisev Elu liikmeteks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja.

4.3. Mittetulundusühingu Iseseisev Elu liikmemaks.
Mittetulundusühingu Iseseisev Elu liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.

4.4. Mittetulundusühingu Iseseisev Elu liikmete õigused.
Mittetulundusühingu Iseseisev Elu liikmetel on õigus:
· osaleda mittetulundusühingu Iseseisev Elu poolt korraldatavatel üritustel;
· esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi mittetulundusühingu Iseseisev Elu tegevust puudutavates küsimustes;
· valida ja olla valitud mittetulundusühingu Iseseisev Elu organitesse;
· algatada kooskõlastatult mittetulundusühingu Iseseisev Elu juhatusega ühingu programme. Programm on konkreetne tegevusala, millega aidatakse kaasa mittetulundusühingu Iseseisev Elu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

4.5. Liikmeks vastuvõtmine.
Mittetulundusühingu Iseseisev Elu liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.

4.6. Väljaastumine ja väljaarvamine.
Kõik mittetulundusühingu Iseseisev Elu liikmed võivad mittetulundusühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Juhatus teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest.
Juhatus võib mittetulundusühingust Iseseisev Elu välja arvata liikme:
1. Kelle tegevust ta hindab vastukäivaks põhikirjale ja sisekorra reeglitele.
2. Kes kahjustab mittetulundusühingu Iseseisev Elu mainet.
3. Kes ei ole mõjuva põhjusteta tasunud 2 aasta liikmemaksu.
Juhatus teatab ühe nädala jooksul kirjalikult väljaarvatule sellekohasest otsusest.

 

5. Juhtimine

5.1. Korraline üldkoosolek.
Mittetulundusühingu Iseseisev Elu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus, teatades mittetulundusühingu liikmetele üldkoosoleku toimumisest ja päevakorrast hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva. Mittetulundusühingu korraline üldkoosolek peetakse üks kord kalendriaasta jookul. Üldkoosolek:
1. Valib salajasel hääletusel viieks aastaks kahe liikmelise juhatuse.
2. Valib salajasel hääletusel revisjonikomisjoni või revidendi, kellel on õigus osa võtta juhatuse koosolekutest.
3. Otsustab liitumis- ja aastamaksu.
4. Kuulab juhatuse ja revisjonikomisjoni (revidendi) aruanded.
5. Kinnitab juhatuse aruande eelmisel tegevusaastal tehtust ja jooksva majandusaasta eelarve.
6. Otsustab põhikirja või eesmärgi muutmise.
7. Otsustab mittetulundusühingu Iseseisev Elu tegevuse lõpetamise.

5.2. Erakorraline üldkoosolek.
Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest palub seda põhjendatult kirjalikus vormis juhatusel teha. Erakorraline üldkoosolek tuleb läbi viia ühe kuu jooksul peale sellekohase avalduse esitamist.

5.3. Ettepanekud üldkoosoleku päevakorrale.
Kui mittetulundusühingu liige soovib mingi küsimuse arutamisele võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama juhatusele mitte hiljem kui kuu enne üldkoosoleku toimumise aega.

5.4. Hääleõigus.
Mittetulundusühingu Iseseisev Elu üldkoosolekust võivad osa võtta kõik hääleõigusega liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Juriidilisest isikust liikme eest hääletab lihtkirjaliku volitusega esindaja.

5.5. Hääletamine.
Üldkoosolek saab otsuseid vastu võtta kui kohal on üle poole mittetulundusühingu liikmetest. Juhtudel, mille kohta pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsused vastuvõetuks lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustava kaaluga üldkoosoleku juhataja hääl. Erandiks on valimised, mil tuleb läbi viia uus hääletus võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel. Kui keegi hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.

 

6. Juhatus

6.1. Juhatuse pädevus.
Juhatus on üldkoosolekute ajal pädev kõigis küsimustes, mis ei ole antud seaduse või käesoleva põhikirja kohaselt üldkoosoleku pädevusse. Juhatus:
1. Viib ellu üldkoosoleku otsuseid.
2. Korraldab liikmemaksu kogumise.
3. Võib tööle võtta vajalike isikuid, kelle tegevus määratakse vastava juhendiga ja kes on aruandekohustuslikud juhatuse ees.
4. Valmistab üldkoosolekule ette lõppenud majandusaasta aruande ja jooksva tegevuse majandusaasta eelarve.
5. Kehtestab mittetulundusühingu sisekorrareeglid.
6. Esitab revidendile üks kuu enne korralise üldkoosoleku toimumist tegevuse aruande ja muud revideerimisega seotud dokumendid.
7. Teatab juhatuse koosoleku toimumisest revidendile.

6.2. Juhatuse valimine.
Mittetulundusühingu üldkoosolek valib salajasel hääletusel viieks aastaks juhatuse, kes valib oma hulgast juhatuse esimehe. Juhatuses peab olema vähemalt kaks liiget ühingu liikmete hulgast. Juhatuse esimees esitab korralisel üldkoosolekul aruande juhatuse tegevusest.

6.3. Juhatuse koosolek.
Juhatuse koosoleku kutsub kokku üks juhatuse liige või juhatuse liikmed. Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne selle toimumist. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on mõlemad juhatuse liikmed ja nende hulgas ka juhatuse esimees või tema poolt volitatud juhatuse liige. Otsused võetakse vastu juhatuse ühishääe olemasolul. Vaidluste tekkimisel kutsutakse kokku üldkoosolek. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma sõnaõigusega vajalikke asjatundjaid konsultantide või ekspertidena ning mittetulundusühingu Iseseisev Elu liikmeid.

6.4. Juhatuse liikme esindusõigus.
Mittetulundusühingu Iseseisev Elu nimel on allkirja- ja esindusõigus kõigil juhatuse liikmetel, kui sisekorrareeglites pole sätestatud teisiti.

 

7. Põhikirja muutmine ja tegevuse lõpetamine

7.1. Põhikirja muutmine ja täiendamine
Ettepanek põhikirja muutmise ja täiendamise kohta tuleb esitada kirjalikult juhatusele. Viimane valmistab selle ette läbivaatamiseks järgmisel mittetulundusühingu üldkoosolekul. Põhikirja tohib muuta ainult juhul, kui etteteatatud üldkoosoleku päevakorras on ette nähtud põhikirja paranduste sisseviimine või täiendamine.

7.2. Tegevuse lõpetamine
Otsus mittetulundusühingu Iseseisev Elu tegevuse lõpetamisest võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt 2/3 poolhäälte korral.

7.3. Varade jaotamine
ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingutele ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingutele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

31.07.2008

Majandusaasta aruanne

MTÜ Iseseisev Elu 2014. a majandusaasta aruanne