Kogukonnas elamise teenus

KOGUKONNAS ELAMISE TEENUS

Teenuse eesmärk:

Kogukonnas elamise teenuse sisuks on inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega eesmärgiga säilitada inimese iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu.

Kogukonnas elamise teenuse puhul peab teenuse osutaja olema öisel ajal kättesaadav, mis tähendab, et kui teenus on korraldatud selliselt, et töötajad teenust saavate inimestega ühises majapidamises ei ela, on keegi neist alati öisel ajal kättesaadav (näiteks telefoni teel).

Tegevused:

  • luuakse inimesele turvaline ja arenguks soodne peresarnane elukeskkond ja -korraldus,
  • kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades ka tema terviseseisundit,
  • juhendatakse inimest aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel,
  • kujundatakse inimese tööoskusi ja arendatakse tema töövõimeid,
  • lähtuvalt inimese võimetest ja oskustest pakutakse talle oma territooriumil võimalust töötada või kaasatakse ta ühises majapidamises töösarnasesse tegevusse ning juhendatakse teda töötamise või töösarnase tegevuse juures,
  • viiakse ellu muid tegevusi, mis on vajalikud kogukonnas elamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.

Teenusele saamine:

Kogukonnas elamise teenust osutatakse raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega täisealisele isikule rehabilitatsiooniplaani alusel kui ta suudab toime tulla enese eest hoolitsemisega ning osaleda majapidamistöödes ja kui talle ei osutata samaaegselt igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust

Kogukonnas elamise teenus nii Kaarepere hooledekeskuses kui Tartus 7310 157 või 5697 1997.

 

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda järgmiste asutuste poole:

  • rehabilitatsiooniplaani koostanud asutus;
  • kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja;
  • Sotsiaalkindlustusamet (klikates sõnal suuname teid Sotsiaalkindlustusameti kodulehele);
  • MTÜ-sse Iseseisev Elu, kus kogukonnas elamise teenuse kohta jagab infot klienditöö juht. Palun kokkusaamissoovist ette teatada kas telefonil  7310 157 või 5697 1997 ; või tulla vestlusaja registreerimiseks tööpäevadel vahemikus kell 9:00-16:00 aadressile Peetri 28, Tartu linn.