Mobiilne igapäevaelu toetamise teenus

VUFi_logo_jpg

 

 

 

 

 

Rahastas: KÜSK
Projekti toetuse summa: 2 998,74 eurot
Kestis: 01.03.2013 kuni 31.05.2013
Teostas: MTÜ Iseseisev Elu

Projekti eesmärk on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse suurendamiseks. Projekt keskendub kohalike omavalitsuste territooriumitel erivajadusega  inimeste sotsiaalse sidususe suurendamisele, arendades isikute elujärge nende igapäevaeluliste oskuste arendamise, toetamise ja juhendamise kaudu.
Eesmärk on koostöös KOV-dega koostada psüühilise erivajadusega inimestele mobiilse igapäevaelu toetamise teenuse äriplaan. Teenus rakenduks Tartumaa nendes valdades, kus toetavad teenused täna puuduvad, kuid erivajadusega inimestel  abi- ja toetuse vajadus on.
Mobiilne teenus suurendab paindlikult ja kuluefektiivselt valdades elavate erivajadustega inimeste toimetulekuvõimet ja ennetab seeläbi erivajadustega inimeste varajast sattumist statsionaarsele hooldusele.
Projekti tulemuseks on isikute paranenud toimetulekumehhanismid, tõusnud enesehinnang ning suurenenud motivatsioon võtta osa ühiskonnaelust. Projekti rakendumisega kaasneb suur abi KOV-dele, kuna seni alateenindatud sihtgrupp saab kvaliteetset ja arendavat teenust. Projekti koostööpartnerid on Tartumaa kohalikud omavalitsused ja piirkonna psühhiaatriahaiglad.

Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Läbiviidud tegevused:

  • 27.03.2013 toimus infopäev Tartumaa KOV sotsiaaltöötajatele. Osales kokku  15 inimest. Siit saate tutvuda päevakavaga.
  • 16.04.2013 toimus MTÜ Iseseisva Elu personalipäev, mille eesmärk oli üheskoos arutada projekti „Mobiilse igapäevaelu toetamise teenuse“ ideed, personali valmisolekut teenuse läbiviimisel, tasuvuse ja turvalisuse küsimusi. Osales kokku 16 inimest.
  • Väljatöötatud koostöös Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi juhataja Jüri Kõrega ankeetküsimustik, mis on mõeldud projekti sihtgrupile ehk  psüühilise erivajadusega inimestele. Ankeetküsimustiku eesmärk on teada saada teenuse vajalikkust antud KOV piirkonnas. Siit on leitav ankeetküsimustik.
  • Ühtlaselt koostasime projekti meeskonnaga ankeetküsimustiku KOV piirkonna sotsiaaltöötajatele, et kaardistada nende piirkonnas psüühilise erivajadustega inimeste arvu ja saada tagasisidet teenuse vajalikkusest nende seisukohast. Siit on leitav ankeetküsimustik.
  • Maikuus koostatakse projekti „Mobiilse igapäevaelu toetamise teenuse pilootprojekti juhend“, kus on määratletud teenuse sisu, teenuse kvaliteedinõuded, tegevused, eetilised aspektid ja kokkuvõtted ankeetküsimustikest. Juhend on kättesaadav siit.
  • Teenuse äriplaan – koostamisel.